Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/connect.php on line 8
Slovensko v núdzovom stave a nové opatrenia platné od 1.októbra
Dnes je: sobota 13.07.2024 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes zamračené s dažďom

Slovensko v núdzovom stave a nové opatrenia platné od 1.októbra

Platia nové opatrenia. Slovensko je v núdzovom stave

Hromadné podujatia je možné organizovať do 50 osôb, vrátane organizátorov. V prípade kultúrnych alebo športových podujatí platí, že ak počet osôb vystupujúcich v mene organizátora (napríklad účinkujúci, športovci, organizačný tím) presiahne počet 50, podujatie sa môže uskutočniť, avšak bez prítomnosti obecenstva.

 

Až do odvolania je zakázané usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.) ako aj v ubytovacích zariadeniach.

 

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú povinné obmedziť predaj vstupeniek tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Sedenie môže byť šachovnicové, alebo môže byť zabezpečené v každom druhom rade. V týchto priestoroch sa zakazuje konzumácia jedál alebo nápojov.

 

V prípade sedenia na športových hromadných podujatiach je organizátor povinný zabezpečiť sedenie obecenstva len v každom druhom rade.

V prípade sedenia na iných typoch hromadných podujatí (napríklad školenia) sa odporúča zabezpečiť sedenie s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené. Odporúčame šachovnicové sedenie, alebo sedenie v každom druhom rade.

Všetkým fyzickým aj právnickým osobám sa zakazuje usporadúvať spoločenské podujatia, ako sú svadobné oslavy, oslavy iného charakteru, plesy, kary, stužkové slávnosti a podobne.

Výnimku z týchto zákazov majú hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v čase začiatku hromadného podujatia mať negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného v krajinách EÚ na ochorenie COVID-19, ktorý nie je starší ako 12 hodín. Takéto hromadné podujatia musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania. Pokiaľ sú uvedené podmienky splnené, je na takomto hromadnom podujatí možné podávať a konzumovať jedlá a nápoje.

 

V ostatných prípadoch je na hromadných podujatiach zakázané podávať aj konzumovať jedlá a nápoje.

Organizátor hromadných podujatí je povinný preukázať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR v prípade kontroly dodržanie maximálneho povoleného počtu účastníkov. Organizátor teda bude musieť vyhradiť priestor a zabezpečiť kontrolovaný vstup a výstup účastníkov podujatia.

Zákaz organizovania hromadných podujatí sa nevzťahuje na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, zasadnutia (schôdze) a voľby, ktoré sa uskutočňujú na základe zákona.

 

Na výkon bohoslužieb, prvého svätého prijímania, sviatosti birmovania, pohrebného obradu a sobášneho obradu, vrátane ich civilných verzií sa súčasne vzťahujú nasledovné povinnosti:

1.  -vstup a pobyt v kostole alebo v obdobných priestoroch je možný s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),

2.  - zaistiť pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,

3.  - odporúčame zabezpečiť sedenie tak, že medzi obsadenými miestami ostane jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel odporúčame v radoch alternovať (šachovnicové sedenie sa nevzťahuje na osoby žijúce v spoločnej domácnosti),

4.  - dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky),

5.  - obradov sa nesmú zúčastňovať osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,

6.   - pokiaľ je to možné, usporadúvať osobitné bohoslužby prístupné len pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,

7.   - dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety slúžiace náboženským účelom,

8. -  pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz (či iná osoba) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň je potrebné nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),

9.  - odporúčame, aby sa pri náboženských obradoch nepodávali ruky a nedochádzalo ani k iným vzájomným dotykom (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),

1 - odporúčame v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),

   -  v priestoroch treba vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

Rúška

Povinnosť nosiť rúško stále platí v interiéri s výnimkou vlastnej domácnosti. Ide napríklad o budovy štátnych inštitúcií, banky, poisťovne, obchodné centrá, vnútorné priestory všetkých obchodov a prevádzok služieb s výnimkou kúpalísk, wellness centier či pri cvičení v interiéri. Povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty platí aj v priestoroch lekární a zdravotníckych zariadení, čiže v nemocniciach, v čakárňach aj ambulanciách lekárov. Rúško sa musí nosiť aj v prostriedkoch hromadnej dopravy, teda v autobusoch MHD aj diaľkovej dopravy, vo vlakoch, a rovnako aj na letiskách či vo vnútorných priestoroch autobusových a železničných staníc.

Rúško je od 1. októbra potrebné nosiť aj v exteriéri, ak sa človek nachádza vo vzdialenosti menej ako 2 metre od ľudí, s ktorými nežije v jednej domácnosti.

Rúška musia nosiť aj zamestnanci vykonávajúci prácu v spoločnom pracovnom priestore. Výnimku z nosenia rúška má zamestnanec, ktorý sa nachádza na pracovisku sám.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok sa predĺžila aj pedagógom a odborným zamestnancom (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakom druhého stupňa základných škôl a študentom stredných škôl v rámci vyučovania. Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie dôrazne odporúčame). Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Rúška sú povinné aj pri hromadných podujatiach, a to aj v prípade, že sa konajú v exteriéri. Takisto sú povinné v hľadiskách divadiel či športových hál a štadiónov.

Rúška sa nemusia nosiť na čas nevyhnutný na konzumáciu jedál a nápojov, napríklad v prevádzkach verejného stravovania alebo v priestoroch obchodných centier, ktoré sú určené na konzumáciu (food courty, kaviarne, reštaurácie).

 

Predajne

Otvorené môžu byť za dodržiavania protiepidemických opatrení všetky maloobchodné predajne vrátane prevádzok v obchodných centrách.

Opatrenia vo všetkých prevádzkach:

Prevádzky môžu vpustiť do svojich priestorov len ľudí so zakrytým nosom a ústami – rúškom, šatkou, šálom a podobne, pričom platia výnimky uvedené vyššie (v časti Rúška). Povinnosť nosenia rúška sa nevzťahuje na čas nevyhnutne potrebný na konzumáciu nápojov a pokrmov v prevádzkach verejného stravovania.

Pri vchode do prevádzky aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice.

Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti.

Táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre. Alternatívne táto podmienka taktiež neplatí pre prevádzky verejného stravovania, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov. (Táto podmienka neplatí pre prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení so sediacim obecenstvom. )

V prevádzkach je povinné v radoch zachovávať odstup minimálne dva metre, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti.

Vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov.

 

Opatrenia v zariadeniach verejného stravovania, napríklad v reštauráciách:

Od 1. októbra do odvolania sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje usporadúvať hromadné podujatia kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy (diskotéky, tanečné zábavy a pod.) v prevádzkach verejného stravovania (reštaurácie, bary, nočné kluby, pohostinstvá, atď.). Toto obmedzenie sa netýka bežného poskytovania stravovacích služieb v prevádzkach verejného stravovania.

Počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti. Táto podmienka taktiež neplatí, pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržiavať odstup medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre, alebo pokiaľ je prevádzkovateľ schopný zabezpečiť a dodržať odstupe 2 metre medzi stolmi v zariadení určenými pre zákazníkov.

Opatrenia sú v zariadeniach verejného stravovania sú inak obdobné ako opatrenia v prevádzkach, navyše platí:

1. - zákazníci v interiéri musia nosiť rúška, ktoré si však môžu zložiť na čas potrebný na konzumáciu nápojov a jedál. Aj tu platia výnimky uvedené vyššie.

2.  - personál musí nosiť rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov si dezinfikovať ruky

3.  - po každom zákazníkovi sa musia dezinfikovať stoly a stoličky

4. --hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami, hygienické zariadenia sa musia dezinfikovať každú hodinu

5.  V prevádzkach verejného stravovania je možné používať kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), ak sa zabezpečí strojové umývanie pri teplote 80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z. a prípadne aj za použitia vhodného dezinfekčného prostriedku, možné je aj ručné umývanie riadu, pričom sa odporúča pridať pred opláchnutím kuchynského riadu dezinfekčný prostriedok vhodný na daný účel.

6.  Príbor by nemal byť voľne dostupný pre zákazníkov na stoloch, ale mal by byť prinesený personálom k pokrmu zabalený do papierovej vreckovky.

 

Obchodné centrá

V obchodných centrách môžu byť otvorené všetky prevádzky.

Hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Dezinfikovať sa musia každú hodinu.

V priestoroch určených na konzumáciu pokrmov alebo nápojov platia podmienky pre prevádzky verejného stravovania.

Odporúčané zabezpečenie kvality ovzdušia v budovách

v priestoroch všetkých prevádzok často a intenzívne vetrať, prednostne prirodzeným vetraním cez otvorené okná (aj v budovách s núteným vetraním),

pri zabezpečovaní vetrania vzduchotechnickým zariadením sa odporúča zvýšiť výmenu vzduchu vo všetkých priestoroch a zabezpečiť jeho trvalý chod,

vzduchotechniku nastaviť na nominálny prietok vzduchu cca 2 hodiny pred začiatkom prevádzky a nastaviť na nižší prietok vzduchu cca 2 hodiny po skončení prevádzky; v čase, keď budova nie je používaná, nevypínať vetranie, ale ho udržiavať v prevádzke pri nižšom prietoku vzduchu,

ak bola vzduchotechnika počas posledných dvoch mesiacov mimo prevádzky, odporúča sa zabezpečiť vetranie priestorov vzduchotechnickým zariadením minimálne 24 hod. pred otvorením prevádzky,

vyhnúť sa otváraniu okien na toaletách, ak sú odvetrávané núteným vetraním,

nepoužívať rotačné výmenníky tepla alebo sa uistiť, že nevykazujú netesnosti, ktoré by umožňovali prienik odpadového vzduchu do privádzaného vzduchu,

prepnúť recirkulačné jednotky na 100 % prívod vonkajšieho vzduchu, ak je to technicky možné,

nepoužívať čističky vzduchu, ktoré nemajú HEPA filter,

využívať všetky možnosti podtlakového odvetrávania (ventilátory) v sále, na toaletách aj v kuchynských priestoroch,

pravidelnú výmenu a údržbu filtrov vykonávať pomocou bežných ochranných opatrení vrátane ochrany dýchacích ciest.

Opatrenia pre taxislužby:

1.  - vodiči aj cestujúci musia mať na tvári rúško alebo iným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty

2.  - cestujúcim sa odporúča sedieť na zadných sedadlách

3.  - odporúčame zabezpečiť vhodné oddelenie priestorov vodiča od priestoru pre cestujúceho, ktoré zabráni prieniku aerosólu medzi týmito priestormi

4. --po každom zákazníkovi vykonať dezinfekciu priestoru pre zákazníkov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom

Služby starostlivosti o ľudské telo:

1.  - zamestnanci týchto prevádzok musia mať rúško

2. - medzi jednotlivými zákazníkmi treba vydezinfikovať pracovné miesto (stoly, kreslá, umývadlá), tomu treba prispôsobiť aj harmonogram prevádzky

3.   - zákazník pri ošetrovaní tváre, strihaní, umývaní vlasov nemusí nosiť rúško

Autoškoly:

1.   - pri praktickej výučbe musia mať inštruktor a účastník kurzu rúška

2.   - po každom výcviku treba vozidlo, resp. trenažér vydezinfikovať

3. -   pri výcviku zameranom na vedenie motorových vozidiel skupín A (motorky) musí mať každý - z frekventantov tohto kurzu vlastnú prilbu a príslušné ochranné pomôcky, ktoré sa pri takomto výcviku pri vedení tohto typu vozidla používajú (napr. ochranné rukavice)

Prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení sú súčasne povinné dodržiavať nasledovné:

1.  -zabrániť vstupu na miesto umeleckej činnosti výkonným umelcom a účinkujúcim pri nakrúcaní audiovizuálneho diela alebo výrobe programu, ak sa u nich meraním zistí telesná teplota nad 37,2 °C,

2.   - predaj vstupeniek je potrebné obmedziť tak, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia miest sa v radoch alternuje (šachovnicové sedenie), alebo každý druhý rad ostáva neobsadený.

3. - hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,

4.  -  vykonávať dezinfekciu hygienických zariadení každú hodinu,

5. - pred každým predstavením vykonávať dezinfekciu dotykových plôch (kľučiek, držadiel, pultov),

6.  -  návštevníci sú povinní nosiť rúška

Prevádzky umelých a prírodných kúpalísk sú súčasné povinné dodržiavať nasledovné:

prevádzky akvaparkov a kúpalísk sú povinné zabezpečiť, aby sa v prevádzke súčasne nezdržiavalo viac ako 1000 zákazníkov,

na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavanie odstupu medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 metre,

na kúpaliskách je potrebné zabezpečiť nefunkčnosť pitných fontánok,

pri prevádzke bazéna pre dojčatá a batoľatá musí byť zabezpečený dostatočný časový interval pre dezinfekciu používaných priestorov, ktorá sa vykoná prípravkami s virucídnymi účinkami po každej skupine kúpajúcich,

pred obnovením prevádzky umelého kúpaliska sa musia bazény bez recirkulácie vypustiť, mechanicky vyčistiť, vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami a napustiť novou vodou. Pri bazénoch s recirkuláciou sa musí prečistiť celý objem vody na recirkulačnom zariadení. Vyčistiť a vydezinfikovať prostriedkami s virucídnymi účinkami sa musí technické príslušenstvo bazénov vrátane rozvodov a recirkulačných zariadení. Dezinfekcia musí zahŕňať dostatočné postupy na likvidáciu mikrobiologického znečistenia vrátane legionel (napr. termodezinfekciu),

prevádzka bazéna môže byť obnovená iba na základe vyhovujúceho výsledku analýzy kvality vody na kúpanie,

pri vstupe na kúpalisko sa aplikuje zákazníkom dezinfekcia na ruky,

pri úprave bazénovej vody sa musia používať osvedčené technologické postupy. V bazénoch sa spravidla udržiava obsah voľného chlóru od 0,5 mg/l do 1 mg/l,

na umelých kúpaliskách sa zabezpečuje dostatočné vetranie; prednostne sa využíva prirodzené vetranie,

na kúpaliskách je potrebné zvýšiť frekvenciu upratovania, čistenia a dezinfekcie (prípravkami s virucídnymi účinkami) plôch, priestorov, športových pomôcok a zariadení kúpalísk. Zintenzívniť je potrebné najmä čistenie často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia),

hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

 

 Autor: Petrzalcan | 01.10.2020 | zobrazené: 1618 x |


Podobné články

• Covid nezmizol. Je tu a vždy bude (16.10.2023)
• Ako na močové infekcie (13.06.2023)
• Darujte krv (20.05.2023)
• Preventívne prehliadky zachraňujú životy. (28.04.2023)
• Sedavý život = cesta k zdravotným problémom (09.12.2022)

Komentáre