Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /data/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/connect.php on line 8
Podporuje Bajan bratov mrakodrap?
Dnes je: piatok 12.07.2024 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes zamračené s dažďom

Podporuje Bajan bratov mrakodrap?

Na tomto mieste sme v dvoch predchádzajúcich blogoch informovali o snahe spoločnosti Farch, s.r.o.postaviť v tesnom kontakte so Sadom Janka Kráľa 25-poschodový mrakodrap. Tiež sme upozornili na personálne prepojenie danej spoločnosti s vedením mestskej časti Petržalka. Projektantom objektu Bajo je brat starostu Petržalky Vladimíra Bajana. Viac informácií o nesúlade tohto projektu s  urbanistickou štúdiou pre dané územie a ďalšie zaujímavé skutočnosti je možné nájsť v prvom blogu a rovnako nezrovnalosti v predloženej dokumentácií v druhom blogu. Súčasne s prezentovaním viacerých získaných informácií sme upozornili, že je potrebné  si všímať, ako zvolení zástupcovia v danej veci konajú a nie to, čo hovoria. S odstupom času možno kroky zainteresovaných predstaviteľov orgánov verejnej správy zhodnotiť.  Ako si teda počínala mestská časť Petržalka, ktorej starosta Vladimír Bajan je v danej veci v konflikte záujmov?

 

1. Nulová informovanosť – ani po roku nenájdeme na webovej stránke www.petrzalka.sk informácie o danom projekte. Komunikácia zo strany starostu sa obmedzuje na verbálne útoky voči kritikom tohto projektu prostredníctvom spriaznených  Petržalských novín. Obyvateľ Petržalky sa preto stále nedozvedel, prečo by na danom mieste mala stáť výšková budova s rozšírenou dopravnou komunikáciou. Neuskutočnila sa ani žiadna verejná prezentácia tohto projektu. 

 

2. Nedodržanie lehoty na doplnenie podania a povinnosť zastaviť územné konanie -

 

Spoločnosť F arch, s.r.o. podala mestskej časti Petržalka dňa 27.09.2010 návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie stavby Polyfunkčný objekt BAJO. Mestská časť Petržalka dňa 16.12.2010 rozhodla, že predložená žiadosť spolu s prílohami neposkytuje dostatočný podklad na posúdenie možnosti umiestnenia stavby a zároveň vyzvala spoločnosť F arch, s.r.o., aby v termíne najneskôr do 60 dní od doručenia rozhodnutia predloženú žiadosť doplnili o chýbajúce doklady a údaje (celkovo 15 chýbajúcich dokumentov). Z uvedených dôvodov stavebný úrad konanie prerušil. Zároveň uviedol, že v prípade, ak žiadosť nebude v stanovenom termíne doplnená, stavebný úrad konanie zastaví. Predmetné rozhodnutie podpisoval vtedajší starosta mestskej časti Petržalka Milan Ftáčnik. Koncom novembra 2010 sa konali komunálne voľby a na miesto starostu Petržalky bol zvolený Ing. Vladimír Bajan.

 

V lehote 60 dní na doplnenie podania, ktorú uložila mestská časť Petržalka spoločnosti F arch, s.r.o., nebolo toto podanie doplnené. Na základe uvedeného malo byť územné konanie v zmysle § 35 ods. 2 stavebného zákona a § 30 ods. 1 písm. d) správneho poriadku zastavené. Toto podanie bolo doplnené až 22.11.2011, t.j. takmer 300 dní po uplynutí uloženej lehoty. Napriek uplynutiu tejto lehoty nebolo územné konanie zastavené, ale naopak dňa 01.03.2012 bolo mestskou časťou  Petržalka vydané Oznámenie o začatí územného konania pre Polyfunkčný objekt BAJO.

 

3. Neakceptovanie nesúhlasného Záväzného stanoviska

 

Dňa 15.06.2012 bolo vydané nové záväzné stanovisko k investičnej činnosti, v ktorom Magistrát Hlavného mesta Slovenskej republiky nesúhlasí s umiestnením stavby Polyfunkčný objekt BAJO z dôvodu, že tento investičný zámer nie je v súlade s Územným plánom Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V súvislosti s vydaním nového záväzného stanoviska podala spoločnosť F arch, s.r.o. listom zo dňa 09.08.2012 námietku voči predmetnému záväznému stanovisku. V nadväznosti na túto námietku vydal stavebný úrad mestskej časti Petržalka Rozhodnutie o prerušení konania na DOBU NEURČITÚ pre predmetný investičný zámer zo dňa 27.08.2012. V tomto stanovisku sa uvádza, že: „stavebný úrad podľa § 140b ods. 5 stavebného zákona konanie prerušuje do doby doloženia stanoviska k námietkam účastníka konania od Hlavného mesta SR Bratislavy, nakoľko námietky účastníkov smerujú proti obsahu záväzného stanoviska Hlavného mesta SR Bratislavy. Mestská časť Bratislava – Petržalka, ako príslušný stavebný úrad, bude v konaní pokračovať po doplnení vyjadrenia sa Hlavného mesta SR Bratislavy.“

 

Na základe uvedeného je preukázané, že v zmysle § 140 ods. 5 stavebného zákona si Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava splnilo uloženú povinnosť a stanovisko k námietke doložilo s tým, že s daným investičným zámerom nesúhlasia. Podľa § 37 ods. 4 stavebného zákona: „Ak stavebný úrad po posúdení návrhu podľa odsekov 1 až 3 zistí, že návrh alebo predložená dokumentácia nie je v súlade s podkladmi podľa odseku 1, s predchádzajúcimi územnými rozhodnutiami, so všeobecnými technickými požiadavkami alebo s predpismi uvedenými v odseku 2, návrh zamietne.“

 

Predmetné územné konanie je v súčasnosti prerušené aj napriek existencii potvrdeného záväzného stanoviska k investičnej činnosti, ktoré s investičným zámerom nesúhlasí. V zmysle tohto záväzného stanoviska a následnej odpovede na námietku, ktorá voči nemu smerovala, má mestská časť Petržalka zákonnú povinnosť územné konanie zastaviť.

 

4. Prerušenie konania na dobu neurčitú

 

Počas obdobia výkonu verejnej funkcie starostom Vladimírom Bajanom bolo na miestnom úrade mestskej časti Petržalka prerušených celkovo 33 územných konaní a zastavených bolo celkovo 15 územných konaní. Pri prerušených konaniach bola v 32 z 33 prípadov určená lehota na doplnenie podania, pričom pri jej nedodržaní došlo k zastaveniu konania. V jedinom prípade, ktorý sa týka Polyfunkčného objektu BAJO, došlo k prerušeniu na dobu neurčitú, a to až do doby doloženia stanoviska k námietkam účastníka konania od Hlavného mesta SR Bratislavy. Pri zastavených konania bolo v 13 z 15 prípadov konanie zastavené z dôvodu uplynutia lehoty na doplnenie podania, v jednom prípade došlo k späťvzatiu návrhu zo strany investora a v jednom prípade došlo k zmeškaniu lehoty na doplnenie podania a zároveň bola zamietnutá žiadosť o jej predĺženie. Tiež dopĺňame, že ani v predchádzajúcich obdobiach k takýmto prerušeniam na dobu neurčitú nedochádzalo.

 

Bližšie tieto skutočnosti preukazuje priložená tabuľka. (Príloha: Stavebný úrad Petržalka – prerušenia a zastavenia konaní 2011-2012)

 

Pokiaľ ide o vplyv starostu na zamestnancov miestneho úradu – oddelenie územného konania a stavebného poriadku je  potrebné pripomenúť, že v zmysle organizačného poriadku mestskej časti  Petržalka na čele oddelení stoja vedúci oddelení, ktorých do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva starosta. Za svoju činnosť zodpovedajú prednostovi miestneho úradu, ktorého do funkcie rovnako vymenúva a odvoláva starosta, ktorému za svoju činnosť aj zodpovedá. Starosta preto nesie plnú zodpovednosť za činnosť oddelenie územného konania a stavebného poriadku.

 

Nulové informovanie o danom projekte, viacnásobne nesplnenie si zákonných povinnosti na zastavenie územného konania a bezprecedentné prerušenie konania na dobu neurčitú sú jasnou odpoveď  na otázku, či starosta Vladimír Bajan podporuje bratov mrakodrap. Žiadne reči a ani verbálne útoky na kritikov tieto fakty nezmenia.

 

V súčasnosti rozhoduje magistrát o ďalšom návrhu spoločnosti F arch, spol. s r.o., ktorého cieľom je získať kladné záväzné stanovisko. Prebiehajú rokovania ukryté pred verejnosťou (neochota je aj odpovedať na infožiadosti) a preto bude zaujímavé sledovať, aký výsledok prinesú. Zodpovednosť za výsledok a jeho súlad s Územným plánom mesta nesie však už primátor Milan Ftáčnik. K tomuto zhodnoteniu sa vrátime po vydaní príslušného rozhodnutia.

 

Na stránke mestskej časti Petržalka sa o projekte BAJO stále veľa nedozviete, preto si môžete kompletnú dokumentáciu pozrieť na stránke www.sadvohrozeni.sk a rovnako získate informácie, ak sa pripojte k skupine na www.facebook.com/SadVOhrozeni.

 

Pavel Nechala, obyvateľ dotknutej lokality, právnik

blog bol zverejnený so súhlasom autora, ktorý ho publikoval v Trende

 

 Autor: Petrzalcan | 20.04.2013 | zobrazené: 2652 x |


Podobné články

• Mrazivo a veterno tento týždeň (07.01.2024)
• Sviatok všetkých svätých a Dušičky sú tu (31.10.2023)
• Vrecká na bioodpad v Petržalke (26.08.2023)
• Pred 104 rokmi sa Petržalka stala súčasťou Československa (16.08.2023)
• Zlé správy po voľbách (20.02.2023)

Komentáre