Dnes je: nedeľa 31.05.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes polooblačno, maximálna teplota 16 stupňov Celzia

V utorok zasadne miestne zastupiteľstvo

Po dlhšej pauze spôsobenej koronavírusovou pandémiou, bude zajtra zasadať miestne zastupiteľstvo Bratislava – Petržalka. Zastupiteľstvo sa bude konať v Technopole od 10.hod.

 

Na program budú tieto body:

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

2. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 05. 05. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 9/2014 zo dňa 30. septembra 2014, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre trhoviská a príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 11/2017 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2018

3. Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 05.05. 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v znení noviel č. 19/2019

4. Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o určení verejne prístupných miest, na ktorých je zakázané požívanie alkoholických nápojov na území mestskej časti Bratislava-Petržalka

5. Návrh na vyradenie ZŠ Pankúchova 6, 851 04 Bratislava zo siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR

6. Informácia o prechode pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ pod mestskú časť Bratislava-Petržalka

7. Informácia o navrhovaných ekonomických opatreniach v súvislosti s pandémiou COVID-19 a návrh na úpravu rozpočtu

8. Prehľad žiadostí o odpustenie nájomného za nebytové priestory z dôvodu uzavretia prevádzok pre šírenie COVID 19

9. Zmeny členov v komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka

10. Návrh na odvolanie a voľbu členov Dozornej rady Športových zariadení Petržalky, s.r.o.

11. Návrh dodatku č. 3 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka

12. Návrh na určenie sobášnej miestnosti, sobášnych dní, sobášnych hodín a poplatku na úhradu za služby spojené s výkonom sobášneho obradu mimo úradne určenej miestnosti na uzavretie manželstva v matričnom obvode Bratislava-Petržalka

13. Návrh na kúpu objektu štátu – sklad na Ulica Ondreja Štefanka, súp. č. 6095

14. Návrh zámeru na kúpu objektu ZSE na Ulica Ondreja Štefanka, súp. č. 3274 vrátane priľahlých pozemkov

15. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú základnú umeleckú školu

16. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte Nobelovo nám. 6 pre BABYLAND – materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva

17. Návrh na prenájom nebytových priestorov - bazén v objekte Pankúchova pre Plavecký klub ORCA SPORT – materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva

18. Návrh na nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc.č.3380 pre spoločnosť SESA-MET s.r.o.

19. Návrh na predĺženie doby nájmu zmluvy o nájme nebytových priestorov v objekte

Univerzálnej prevádzkovej budovy Kutlíkova 17 v Bratislave pre Sociálnu poisťovňu

20. Návrh na nájom časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 5394/1 pre spoločnosť

VODOTIKA-MG, spol. s r.o.

21. Návrh na predĺženie nájmu časti pozemku v k.ú. Petržalka, parc. č. 4630 pre Katarínu Šulákovú

22. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemkov parc. č. 4678 a 4679 pre Evu Vlnkovú

23. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 4632/1 pre Abdulhalima Mustafiho

24. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3637 pre Katarínu Kastlovú

25. Návrh na predĺženie nájmu nebytových priestorov - sklad v objekte Mlynarovičova ul. č. 14- 24 pre JOBOSTAV, s.r.o.

26. Návrh na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Beňadickej 13, Bratislava pre

spoločnosť MILEX PROGRES a.s. – materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva

27. Návrh na predĺženie prenájmu priestorov v objekte Rovniankova 16, 851 02 Bratislava pre REVA SLOVAKIA s.r.o. – materiál nebol prerokovaný v komisiách miestneho zastupiteľstva

Nasledovať budú aj body Rôzne, Interpelácie a informačné materiály.

 

Rokovanie bude možné sledovať v priamom prenose.Notice: Undefined index: id in /nfsmnt/hosting1_1/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 04.05.2020 | zobrazené: 194 x |


Podobné články

• Bsk obnoví sociálne služby (27.05.2020)
• Vysadené stromy v Petržalke (24.05.2020)
• Finančné dopady koronakrízy (23.05.2020)
• Navrhnite osobnosť Petržalky (20.05.2020)
• Parkovanie od začiatku roka nikto nekontroluje (17.05.2020)

Komentáre