Dnes je: utorok 07.04.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Pranostika na dnes: Začiatkom apríla opiľuj suché konáre, budú dobré lekváre.

Schvália poslanci Petržalky návrh na zvýšenie dane z nehnuteľnosti?

V utorok, 10.decembra 2019 od 9.hodiny bude zasadať  Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka v spoločenskej miestnosti č. 2, Ekonomickej Univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava.

 

Zasadnutia zastupiteľstva sú verejné a občania sa môžu počas rokovania prihlásiť ku každému bodu rokovania v rozprave, ak o to požiadajú predsedajúceho a poslanci ich vystúpenie schvália.

Od septembra, kedy začali problémy s miestom konania zasadnutí miestneho zastupiteľstva v dôsledku kauzy Technopol ( kauza nezákonného prevodu Kočnerovým známym), nemali poslanci kde zasadať a tak sa zastupiteľstvá  presunuli na Ekonomickú univerzitu. Aj tu sú prístupné verejnosti.

Pre občanov sú iste zaujímavé témy rozpočtu mestskej časti, ale aj návrh na zvýšenie dane z nehnuteľnosti, ktorú navrhol primátor Vallo.

Poslanci sa budú vyjadrovať aj protestu prokurátora v súvislosti s VZN ( všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti ) o materských školách, ktoré boli tento rok predmetom verejnej diskusie.

Poslanci majú na stole aj návrh na zvýšenie poplatkov za sociálne služby o 50%.

Rokovať sa bude aj zimnej údržbe či zmene štatútu VPS ( Podnik verejnoprospešných služieb mestskej časti).

 

Kompletný program zastupiteľstva:

Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka k 31. 10. 2019 (54 KB)

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2020 s výhľadom do roku 2022 (5 MB)

Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019 (132 KB)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 7/2015 z 22. septembra 2015 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 7/2017 a VZN č. 2/2019 (441 KB)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 5/2017 z 28. februára 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava- Petržalka (82 KB)

Návrh na zrušenie Fondu rozvoja mestskej časti Bratislava-Petržalka a s tým súvisiacich dokumentov (40 KB)

Prerokovanie protestu prokurátora proti Čl. I bod 2. Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 7/2019 zo dňa 25.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015 a VZN č. 4/2019 a Návrh VZN MČ Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení VZN č. 4/2013, VZN č. 3/2015, VZN č. 4/2019, VZN č. 7/2019 a VZN č. 15/2019 (74 KB)

Protest prokurátora VZN č. 7/2019 (2 MB)

Znenie VZN č. 7/2019 (55 KB)

Prerokovanie protestu prokurátora proti Všeobecne záväznému nariadeniu mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 8/2019 zo dňa 25.06.2019 o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka (31 KB)

Protest prokurátora VZN č. 8/2019 (2 MB)

Znenie VZN č. 8/2019 (38 KB)

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava-Petržalka č. 13/2019 zo dňa 9. septembra 2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel (3 MB)

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení VZN hl. mesta SR Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení VZN č. 5/2019 (1 021 KB)

Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o dani z nehnuteľnosti (3 MB)

Správa o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka (114 KB)

Informácia o prijatých opatreniach z kontrol vykonaných útvarom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Petržalka (90 KB)

Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava - Petržalka na obdobie od 1. januára 2020 do 30. júna 2020 (45 KB)

Zadanie Územného plánu zóny Kapitulský dvor (805 KB)

Návrh na pomenovanie nových ulíc v mestskej časti Bratislava-Petržalka v bývalom areáli Matador (316 KB)

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom SR Bratislavou v znení dod.č.1 (127 KB)

Návrh na prenájom nebytového priestoru v objekte ZŠ Pankúchova 4, Bratislava pre FC Petržalka družstvo (7 MB)

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Turnianska 10 pre Súkromnú základnú umeleckú školu (8 MB)

Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 4583/4 pre Ivetu Farenzenovú, Vavilova 6, 851 01 Bratislava (717 KB)

Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku parc. č. 3234 pre občianske združenie Kaspian (835 KB)

Návrh na predĺženie nájmu časti nebytových priestorov v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy na Kutlíkovej 17, pre Pavla Kupku (215 KB)

Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Anatolija Karpova pre Klub modernej gymnastiky DANUBIA (7 MB)

Návrh na predĺženie doby nájmu v objekte Univerzálnej prevádzkovej budovy Kutlíkova 17 v Bratislave pre Sociálnu poisťovňu (1 MB)

Návrh Dodatku č. 4 k Zriaďovacej listine Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, zo dňa 29.12.1985 v znení neskorších dodatkov a Návrh Dodatku č. 1 k Štatútu Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka zo dňa 1.7.2009 (62 KB)

Zmeny členov v komisiách Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka (36 KB)

Návrh na voľbu člena pracovnej skupiny pre energetiku (67 KB)

Návrh na ustanovenie poslancov do funkcie sobášiacich (32 KB)

Informácia o uzatvorených nájomných zmluvách k obecným bytom za III. štvrťrok 2019 (57 KB)

Návrh na vysporiadanie pozemkov pod ZŠ Turnianska, MŠ Turnianska a MŠ Bzovicka (39 KB)

Operačný plán zimnej údržby 2019/2020 (162 KB)

Informácia pre miestne zastupiteľstvo o vykonaných rozpočtových opatreniach v treťom štvrťroku 2019 (32 KB)

Prehľad projektov mestskej časti Bratislava-Petržalka za roky 2018 – 2019 (105 KB)

Informačný materiál - Bytový dom na ul. M. Medveďovej 21, Bratislava (109 KB)

Harmonogram plánovaných zasadnutí v roku 2020 (40 KB)

 Autor: Petrzalcan | 09.12.2019 | zobrazené: 470 x |


Podobné články

• Obedy pre ľudí bez domova (05.04.2020)
• Pomoc seniorom (19.03.2020)
• Pomáhajme si (14.03.2020)
• Opatrenia v súvislosti s koronavírusom (29.02.2020)
• Úkolovanie mestských policajtov? (25.02.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Petržalské bunkre

ANKETA

Dodržiavate karanténne opatrenia?

Áno, samozrejme, som doma
(22)

Áno, samozrejme, ale musím chodiť aj do práce
(10)

Nie, nedodržiavam
(14)


spolu 46 hlasov
/