Dnes je: nedeľa 26.01.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň colníctva

Poslanci mesta sa zaoberali Petíciou z Petržalky

Na poslednom predprázdninovom mestskom zastupiteľstve rokovali poslanci aj o Petícii proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka.“

Občania podpísaní pod petíciou nesúhlasia s konceptom „urbanistickej štúdie – „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“, v rámci ktorej je podľa nich navrhnuté neúmerné zaťaženie územia novou zástavbou bytov a polyfunkčných objektov po celej dĺžke osi. Obyvatelia Petržalky v petícii žiadali o prepracovanie Urbanistickej štúdie v zmysle požiadaviek uvedených v petícii tak, aby územia, ktoré sú v Urbanistickej štúdii vyčlenené na zástavbu bytovým i alebo polyfunkčným i objektmi, boli v štúdii a následne aj v územnom pláne zadefinované ako územie určené na úžitkovú zeleň, rekreáciu, šport a oddych. Teda predmetný priestor má mať charakter verejného priestoru, ktorý zvýši kvalitu života obyvateľov Petržalky.

Vyše 5000 obyvateľov podpísaných pod petíciou si neželajú ďalšiu výstavbu už k existujúcim bytovým domom , kde už v súčasnej dobe je nedostatok parkovacích miest pre obyvateľov domov, a žiadajú kvalitnejšie verejné priestory.

Stanovisko k predmetnej petícii pripravil Útvar hlavnej architektky. Podľa platnej legislatívy rieši urbanistická štúdia čiastkové problémy v území. Hlavné mesto pristúpilo k obstaraniu urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka na overenie platného územného plánu a pri príprave zmien a doplnkov Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy, rok 2007, v znení zmien a doplnkov, v súvislosti s prehodnotením rozvoja územia pozdĺž severojužnej osi okolo Chorvátskeho ramena v Mestskej časti Bratislava-Petržalka.

Spracovateľom Urbanistickej štúdie je na základe výsledkov medzinárodnej urbanistickej súťaže prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., autorizovaný architekt.  

Zadaniu urbanistickej štúdie predchádzal proces participácie s odbornou verejnosťou a s obyvateľmi v rámci ankety resp. prieskumu priamo v teréne. Výstupy procesu boli premietnuté do Zadania urbanistickej štúdie. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný orgán územného plánovania podľa § 16 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) oznámilo začatie obstarávania a prerokovanie Zadania pre Urbanistickú štúdiu - Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka prostredníctvom komunikačných kanálov mesta a spôsobom v mieste obvyklým boli obyvatelia pozvaní na verejné prerokovanie Zadania spolu s prezentáciou Analýz a problémov súčasného stavu územia a odborným výkladom spracovateľského kolektívu, ktoré sa uskutočnilo dňa 28. 02. 2019 v priestoroch galérie Archa na Uršulínskej 6. Svoje pripomienky k predloženému Zadaniu urbanistickej štúdie, prípadne námety a podklady, ktorými je potrebné sa pri spracovaní urbanistickej štúdie zaoberať, mohli občania podať v termíne do 19. 03. 2019 na adresu obstarávateľa hlavého mesta SR Bratislavy.

V súčasnosti je spracovanie vo fáze pripomienkovania variantného konceptu. Tento bol spracovaný v súlade so zadaním urbanistickej štúdie, ktoré pri zohľadnení všetkých aktuálnych strategických dokumentov rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy žiada premietnuť tieto do funkčného a priestorového využitia územia, overiť mieru a intenzitu využitia územia a v súlade s cieľmi navrhnúť aktualizáciu územného plánu mesta.

Na objasnenie predmetu petície inicioval Útvar hlavnej architektky dve stretnutia s petičným výborom. Uskutočnili sa dňa 11. 03. 2019 a 06. 05. 2019.

Dňa 11. 03. 2019 v rámci prvého stretnutia petičného výboru so spracovateľom štúdie, profesorom Ing. arch. B. Kováčom za účasti obstarávateľky urbanistickej štúdie, pani M. Valkovej mali členovia petície možnosť objasniť svoje požiadavky pred spracovateľom urbanistickú štúdiu a vypočuť si jeho odborné argumenty. P. Valková za obstarávateľa hlavného mesta informovala o legislatívnom procese a upozornila, že do ukončenia pripomienkového konania, t. j. do termínu 31. 03. 2019, dokedy môže hlavné mesto prijímať  ku konceptu pripomienky od občanov, nemôže hlavné mesto komunikovať resp. navrhnúť riešenie problému. Hlavné mesto musí počkať do oficiálneho ukončenia pripomienkového konania, zhromaždiť a posúdiť všetky pripomienky k danej lokalite, tieto vyhodnotiť a v prípade potreby dorokovať.

Na spoločnom stretnutí boli zástupcovia petičného výboru ďalej informovaní, že v termíne po ukončení pripomienkového konania ešte pred zaslaním odpovede a pred prerokovaním petície na mestskom zastupiteľstve. Toto stretnutie sa uskutočnilo 6. mája 2019 a za účasti spracovateľa urbanistickej štúdie.

zo dňa

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu v dňôch 27.06.2019 - 28.06.2019

Zobralo na vedomie Petíciu proti konceptu Urbanistickej štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ a požiadalo primátora hlavného mesta SR Bratislavy, aby uvedená petícia bola zahrnutá a posudzovaná ako pripomienka podaná k prerokovávanému konceptu predmetnej urbanistickej štúdie, a po jej vyhodnotení v rámci pripomienkového konania a zapracovaní do konečného návrhu urbanistickej štúdie odprezentovať verejnosti, ako aj zástupcom petície.Notice: Undefined index: id in /nfsmnt/hosting1_1/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 09.07.2019 | zobrazené: 552 x |


Podobné články

• Kaštieľ a sýpka v Čunove sa začnú rekonštruovať (21.01.2020)
• Navrhnite osobnosť Petržalky (20.01.2020)
• Rozbitá lávka a chýbajúce osvetlenie (19.01.2020)
• Zvláštna súťaž a čo je za tým? (18.01.2020)
• Pozrite si, kde chce mesto stavať byty v Petržalke (11.01.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Chorvátske rameno

ANKETA

Súhlasíte so stavaním bytov v lokalite Šustekova, Sosnova a Viedenská cesta?

Nie, ani jedna lokalita nie je dobrá
(5)

Nesúhlasím s lokalitami Šustekova a Sosnova
(10)

Súhlasím s výstavbou v týchto lokalitách
(3)


spolu 18 hlasov
/