Dnes je: nedeľa 18.08.2019 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Medzinárodný deň majákov.

O čom bude rokovať zastupiteľstvo

Už zajtra, v utorok 25.júna, sa uskutoční 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka, v budove Technopolu a začína o 9.hodine. Rokovanie zastupiteľstva je verejné. Vystúpiť môžu aj občania či už k jednotlivým bodom programu, alebo v bode rôzne k problémom, ktoré verejnosť trápia.

 

Prinášame informáciu program:

1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava k 18.06.2019

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17.04.2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka o poskytnutí zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2019/2020 v základných školách a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

5. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava-Petržalka

a s majetkom zvereným jej do správy hlavným mestom Bratislavou

6. Návrh úpravy rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka na rok 2019

7. Stanovisko miestneho zastupiteľstva k vráteniu zvereného majetku

8. Návrh na predĺženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 2844/1 pre Great Foods

Slovakia s.r.o.

9. Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov v objekte na Osuského 1, 851 03 Bratislava pre D&T CARS s.r.o.

10. Návrh na prenájom nebytových priestorov v objekte ZŠ Gessayova 2 pre MUDr. Annu Takáčovú

11. Návrh na predlženie prenájmu časti pozemku, parc. č. 155 pre Reného Krumpála – Mareti, Furdekova 8, 851 03 Bratislava

12. Návrh na odvolanie a voľbu členov rady Fondu statickej dopravy mestskej časti

Bratislava-Petržalka

13. Návrh uznesenia na zverejňovanie miezd, platov, odmien alebo platových pomerov

14. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti v zmysle VZN č. 12/2017

o poskytovaní dotácií pre veľké kluby v oblasti športu

15. Návrh plánu kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Petržalka na obdobie od 1. júla do 31. decembra 2019

16. Návrh na zriadenie Mediálnej rady Petržalky, návrh na voľbu predsedu a členov tejto rady a návrh na schválenie jej Štatútu

17. Návrh na voľbu vedúceho a členov pracovnej skupiny na revíziu zmluvy č. 023/93 o nájme v znení jej dodatkov

18. Interpelácie

19. RôzneAutor: Petrzalcan | 24.06.2019 | zobrazené: 243 x |


Podobné články

• Navrhnite osobnosti na cenu Samuela Zocha (17.08.2019)
• Čo rieši petržalská samospráva? (29.07.2019)
• Rozbehnutý program kastrácií pouličných mačiek mesto nekonaním stoplo (26.07.2019)
• Opravy ciest v Bratislave (23.07.2019)
• Mesto vypísalo ďalšie výberové konania (18.07.2019)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

BS4 Lány

ANKETA

Vadí vám,že nie je Petržalka pokosená?

Áno, väčšina trávnikov má byť pokosená
(199)

Nie, mne to neprekáža
(72)

Je mi to jedno, ja tu len bývam
(77)


spolu 348 hlasov
/