Dnes je: pondelok 01.06.2020 | Sviatok má: | Zajtra má sviatok: kontakt@petrzalcan.sk
head
Dnes je Deň detí

Mesto hľadá hlavného kontrolóra

Už len niekoľko dní zostáva záujemcom o post hlavného mestského kontrolóra, aby si podali písomne prihlášku. Úlohou hlavého mestského kontrolóra bude dozerať na hospodárne a efektívne nakladanie s mestským majetkom, kontrolovať príjmy a výdavky mesta. Prihlášku je potrebné podať najneskôr do 11. apríla 2019.

 

 

Súčasný kontrolór hlavného mesta Peter Šinály sa rozhodol skončiť vo funkcii. Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vyhlásiť novú voľbu. Mestskí poslanci vyhlásili deň konania voľby mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy na 25. apríla 2019. Zastupiteľstvo sa tiež stotožnilo s návrhom poslanca Mateja Vagača, aby voľba nového mestského kontrolóra bola verejná.

Kandidát na funkciu mestského kontrolóra musí odovzdať svoju písomnú prihlášku najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. z. najneskôr 11. 04. 2019 do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava, v zalepenej obálke s označením „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. Kandidát môže taktiež zaslať svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke prostredníctvom pošty na adresu Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, 814 99  Bratislava, s tým, že pod uvedenú adresu je potrebné napísať text „Prihláška kandidáta na funkciu mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy“ s poznámkou „Neotvárať“. V tomto prípade musí byť prezenčná pečiatka podateľne Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na obálke s najneskorším dátumom 11. 04. 2019.

 

Náležitosti prihlášky kandidáta:

Meno, priezvisko;

Adresa trvalého pobytu, príp. prechodného pobytu;

Najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania, príp. ďalšie doplňujúce formy vzdelania a spôsobilosti;

Štruktúrovaný profesijný životopis;

Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa zákona č. 330/2007 Z. z.  o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Overená fotokópia dokladu o vzdelaní;

Kvalifikačným predpokladom na výkon funkcie mestského kontrolóra je ukončené   minimálne úplné stredné vzdelanie;

Koncepciu výkonu funkcie.

 

 

Podané prihlášky kandidátov posúdi komisia zriadená mestským zastupiteľstvom, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátovNotice: Undefined index: id in /nfsmnt/hosting1_1/b/3/b3b46c20-6a27-4615-8372-e7ac4390fcbf/petrzalcan.sk/web/files/aktuality.php on line 69

Autor: Petrzalcan | 08.04.2019 | zobrazené: 510 x |


Podobné články

• Bsk obnoví sociálne služby (27.05.2020)
• Vysadené stromy v Petržalke (24.05.2020)
• Finančné dopady koronakrízy (23.05.2020)
• Navrhnite osobnosť Petržalky (20.05.2020)
• Parkovanie od začiatku roka nikto nekontroluje (17.05.2020)

Komentáre

FOTOGALÉRIA

Detský svet Central park Petržalka
/